Nowe zasady udzielania świadczenia opieki zdrowotnej bez kolejki

Prawo dla medycynyNa podstawie art. 47 c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1] inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Obowiązująca od 18 maja 2014 roku nowelizacja wskazanego powyżej przepisu uszczegółowiła zasady udzielania kombatantom i inwalidom wojennym świadczeń bez kolejki.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów udzielanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych lub specjalistycznych świadczeń z zakresu opieki ambulatoryjnej bez kolejki oznacza, że podmiot leczniczy (świadczeniodawca) posiadający zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, udziela wymienionych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikająca z prowadzonej kolejki oczekujących. Świadczenia powinny być udzielane w dniu zgłoszenia się kombatanta lub inwalidy wojennego do podmiotu leczniczego. Natomiast w przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia się uprawnionego pacjenta, wówczas Świadczeniodawca udziela świadczenie medyczne w innym wyznaczonym terminie poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Przy czym świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone później aniżeli w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia się uprawnionego pacjenta. Wskazane zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej bez kolejki dotyczą także odpowiednio uprawnionych żołnierzy i pracowników, a także weteranów poszkodowanych (art. 47 c) ust. 6 Ustawy.

Obowiązek zamieszczenia  informacji

Powyższe zmiany obligują podmiot leczniczy do umieszczenia w widocznym miejscu, gdzie rejestrowani są pacjenci do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a także w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach informację
o uprawnieniach do uzyskania świadczenia zdrowotnego bez kolejki. Informacja ta powinna wskazywać oprócz osób uprawnionych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej bez kolejki, także zasady ich udzielania, o których mowa powyżej.

Uprawnienia kontrolne NFZ

Przy tym temacie wskazać należy, że jednym z uprawnień Narodowego Funduszu Zdrowia jest, zgodnie z art. 64 Ustawy kontrola udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym
w szczególności kontrola organizacji i sposobu udzielania świadczeń. W związku z powyższym Fundusz może kontrolować nie tylko czy świadczenia są faktycznie udzielane uprawnionym pacjentom bez kolejki, ale także sprawdzać czy podmiot leczniczy lub apteka zamieścili stosowne informacje w tym przedmiocie oraz zasady udzielania świadczeń pacjentom szczególnie uprawnionym (tutaj w szczególności kombatantom). Pamiętać należy w tym miejscu, że nieprawidłowe wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z § 29 ust. 1 Ogólnych Warunków Umów[2], może stanowić podstawę do nałożenia
na podmiot leczniczy kary umownej w wysokości określonego procentu kwoty zobowiązania określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń.

Mając na względzie powyższe należy wskazać, że dla pacjentów uprawnionych
do otrzymania świadczenia zdrowotnego bez kolejki – w szczególności kombatantów, inwalidów wojennych lub wojskowych – podmiot leczniczy nie prowadzi kolejki oczekujących, lecz udziela świadczeń uprawnionym pacjentom bez takiego wpisu do kolejki oczekujących w dniu zgłoszenia się pacjenta lub – w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Autor: Karolina Kornblit, aplikant radcowski w Kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci
i radcowie prawni sp.p.

[1] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku (t. jedn. Dz. U. Nr 164, poz. 1027), dalej w treści niniejszego artykułu jako „Ustawa”;

[2] Ogólne Warunki Umów stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dalej w treści niniejszego artykułu jako „Ogólne Warunki Umów”;

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestDigg this


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *